BG     EN

Петранка Георгиева Иванова

Д.Е.С., Диплома № 314
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2019 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2018 година

Петранка Георгиева Иванова
Град:София, 1233
Адрес:ул. Клокотница №55
GSM:+359 898 68 38 08
e-mail:ivanova@bgone.net